Pauta senyalètica SL

Carrer Bergara, 16 – Local 2
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telèfon 93 458 60 90
pauta@pautasenyaletica.com
www.pautasenyaletica.com

Pauta Señalética y Arquitectura S.L. amb CIF B-61404455 està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, T.29919, F.0189, H.165489.

Avís general

www.pautasenyaletica.com garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. La finalitat de la recollida de dades podrà ser comercial i/o tècnica.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina de www.pautasenyaletica.com, podeu enviar un mail a pauta@pautasenyaletica.com